Đoàn cán bộ trường trung cấp tài chính Hà Nội đến thăm và làm việc với trường đại học ngoại ngữ busan

Thăm và làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ Busan...