Ký hợp đồng với trường Đại học Dongguk

Ký hợp đồng với Trường Đại Học Dongguk Hàn Quốc