Đoàn cán bộ trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội đến thăm và làm việc với trường Đại Học Donguk Hàn Quốc

Thăm và làm việc với trường Trường Đại Học Dongguk